terug

Cultuuromslag nodig voor vernieuwing en verduurzaming mobiliteit

grootste stations nederland trein

spoor mobiliteit
Bron Pixabay

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft op 23 mei zijn advies ‘Van B naar Anders’ aangeboden aan de minister en staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. In dit advies roept de Raad op tot het maken van andere keuzes om Nederland bereikbaar te houden.

Nu de Nederlandse economie weer een periode van groei doormaakt neemt de drukte op wegen, treinen en fietspaden toe. De roep om meer asfalt en langer treinen klinkt dan al snel. Het overgrote deel van het mobiliteitsbudget van de overheid gaat ook nog steeds naar uitbreiding van het wegennet en de spoorwegen. Voor een deel omdat de bestaande regels en afspraken dit dicteren.

Innovatie en duurzaamheid

De Rli pleit voor meer aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Door de bestaande afspraken komen nieuwe partijen nauwelijks aan bod. Dit staat vernieuwing in de weg. De betrokken partijen handelen vaak vanuit de historisch gegroeide praktijk. Rijk, gemeenten en vervoersbedrijven zijn geneigd te handelen vanuit hun eigen doelstelling. Juist de veranderende reisbehoefte van de burger zou centraal moeten staan in het beleid.

Daarnaast kunnen nieuwe technologieën beter benut worden en zouden nieuwe partijen met toekomstgerichte oplossingen een kans moeten krijgen. De Rli acht dit noodzakelijk voor zowel het bereikbaar houden van Nederland, als het behalen van milieudoelstellingen.

In een reactie geeft het ministerie aan dat er in ieder geval niet wordt getornd aan de meerjarige afspraken die met de regio’s zijn gemaakt voor investeringen in infrastructuur, ruimte en transport (MIRT).

Bron: Radar


Bekijk ook deze items