terug

Extra maatregelen om geluidsbelasting provinciale wegen te verminderen

geluidsoverlast provinciale weg
Bron Pixabay

De provincie Noord-Brabant maakt extra maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door
provinciale wegen te verminderen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de officiële plandrempel voor geluidsbelasting van 65 dB te handhaven. Daarnaast gaat de provincie ook onderzoeken of het mogelijk is om maatregelen te nemen bij woningen met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 dB. Naast het toepassen van
stil asfalt of de aanleg van een geluidsscherm of –wal wordt bij de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen voortaan ook bekeken of gevelmaatregelen de belasting van geluid verminderen. Voor dat laatste wordt een subsidieregel in het leven geroepen.
“Voortaan gaan we bij onderhoud van onze wegen niet alleen bij woningen met een geluidsbelasting
van 65 dB of hoger onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn. We gaan dat ook doen bij
woningen met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 dB. We kijken ook niet meer alleen naar de
effecten van stil asfalt of het aanleggen van een geluidswal, maar onderzoeken ook of maatregelen
aan de gevel van de woningen het gewenste effect hebben,” aldus gedeputeerde Christophe van der
Maat. Het aantal woningen dat met deze nieuwe werkwijze mogelijk in aanmerking komt voor
maatregelen wordt ruim verdubbeld van 2600 naar 5700. Bij woningen in de geluidbelastingklasse
60-65 dB wordt wel bekeken of het rendement van de maatregelen opweegt tegen de kosten
(doelmatigheidstoets).

Subsidie voor gevelisolatie

De provincie bereidt een subsidieregel voor die het aantrekkelijk maakt voor de bewoners om geluidsisolerende maatregelen aan de gevel aan te brengen. Het gaat om een bijdrage van 25% van de totale kosten voor gevelmaatregelen voor woningen met een belasting tussen 60-65 dB, 50% voor woningen met een belasting tussen 65-70 dB en 100% voor woningen met een belasting van meer dan 70 dB. Dergelijke maatregelen hebben ook een positieve invloed op het beperken van het warmteverlies en energieverbruik voor de woningen.

Binnen tien jaar

Op het moment dat een onderhoudsproject wordt gepland, worden de bewoners van de panden met
een geluidbelasting van 60 dB en hoger persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid voor het
aanvragen van een subsidie voor gevelmaatregelen. Uitgaande van de planning dat een provinciale
weg elke 10 jaar aan bod komt voor onderhoud, komt binnen tien jaar elke woning met een hoge
geluidbelasting in aanmerking voor een aanpak. Voor de nieuwe subsidiemaatregel reserveert de
provincie voortaan € 1,5 miljoen per vijf jaar bovenop de kosten voor stil asfalt en
geluidsschermen/wallen.

Bron: Persbericht Provincie Noord-Brabant


Bekijk ook deze items