terug

Klimaatverandering: en nu…..

Beeld: Drainvast

Droge hete zomers, extreme regenval in de herfst…. Een klimaat waar we mee om moeten leren gaan. Het vereist veel van alle partijen om een toekomstbestendige openbare ruimte te creëren. Vooral het klimaatbestendig ontwerpen van een wijk voor de lange termijn en vervolgens het uitvoeren van de plannen kost tijd. Vasthouden, bufferen en infiltreren van het hemelwater vormen vaak een deel van het eisenpakket.

In de tijd tussen planvorming en de daadwerkelijke uitvoering ervaren bewoners soms al overlast door water op straat. Zeker in wijken waar het straatwerk door jarenlang intensief gebruik spoorvorming vertoont. Plassen bij verkeersdrempels, in een winkelgebied, op parkeerplaatsen zijn een bron van ergernis voor de bewoners. Aan de wegbeheerder de taak om de klachten af te handelen. Een eenvoudige oplossing is het vervangen van een straatsteen door een drainbrick. In feite “een lekke steen”. Water stroomt via de drainbrick naar de ondergrond. Het plaatsen van de drainbrick en het aanleggen van een kleine grindkoffer als er geen bufferende fundering is voor de onderhoudsploeg van de wegbeheerder een simpele klus. Voor de bewoners betekent het een groot verschil: wel of geen natte voeten. De drainbrick kan na herinrichting ergens anders hergebruikt worden!

Bij de definitieve inrichting kan de bestrating waterpasserend worden gemaakt met drainvoegen . Oud uitkomend materiaal kan worden hergebruikt doordat de drainvoeg op maat wordt gemaakt. Circulair en duurzaam. Water wordt doorgelaten, vastgehouden, gebufferd en geinfiltreerd in de onderliggende bodem, verdroging wordt tegengegaan. Een rustig straatbeeld ontstaat door het achterwege blijven van traditionele kolken. Om te voorkomen dat tijdens langdurige of extreme regenval water in de straatlaag staat, biedt de drainstop® een onzichtbare overloop. De drainstop® is onderhoudsvrij en functioneert onder het straatwerk in de bufferende fundering. Stijgt het water in de fundering tot een bepaald peil onder de straatlaag dan stroomt het water via de inlaten de drainstop® in. Een uitgaande leiding zorgt voor vertraagde afvoer. Daalt het waterniveau onder het ingestelde maximum dan infiltreert het water in de bodem zoals voorheen. De blinde kolk werkt alleen wanneer het nodig is en dient als extra zekerheid. Infiltreren in een bodem met een mindere k-waarde, zoals klei, wordt hierdoor mogelijk.

www.drainvast.nl


Bekijk ook deze items