terug

Ontwerp mee aan de toekomst van Haarlem

Ontwerp mee aan de toekomst van Haarlem.
Ontwerp mee aan de toekomst van Haarlem.

Haarlemmers kunnen tot 4 februari 2013 mee ontwerpen aan de ‘Structuurvisie Openbare Ruimte’ (SOR). “De visie geeft aan welke ontwikkelingen in de openbare ruimte de komende dertig jaar wel en niet gewenst zijn als we ervoor willen zorgen dat mensen ook in de toekomst graag in Haarlem (blijven) wonen,” aldus wethouder ruimtelijke ordening Ewout Cassee. “Daarover willen we graag de mening horen van de Haarlemmers op het moment dat het er toe doet.”

Haarlem wil een stad zijn waar de kwaliteit van wonen en leven hoog is. Dit stelt eisen aan de openbare ruimte, mobiliteit en economie. In de structuurvisie komt onder andere aan bod waar in de toekomst open water bij moet komen, hoe de beleving en kwaliteit van groen kan verbeteren, welk (H)OV traject nog mist, hoe het aantal auto’s op straat kan verminderen en hoe de positie van voetgangers kan verbeteren.

Participatie via www.sorhaarlem.nl en bijeenkomst 22 januari 2013
Via de website www.sorhaarlem.nl kunnen mensen mee ontwerpen aan de visie. Iedereen kan zijn of haar ideeën bekend maken, een ontwerp insturen of reageren op ideeën. Mensen die liever persoonlijk hun stem laten horen, zijn van harte welkom op de participatiebijeenkomst op het stadhuis in Haarlem, op 22 januari 2013 van 19.00 – 22.00 uur.

Integraal
De SOR wordt ontwikkeld door het SOR-atelier. Het SOR-atelier bestaat uit experts uit alle relevante disciplines, zoals verkeer, milieu, landschap etc., zodat de visie integraal tot stand komt. Niet alle schetsen of ideeën uit de stad zullen één op één kunnen worden overgenomen omdat de openbare ruimte niet vanaf een leeg vel wordt ingetekend, maar vanuit een bestaande situatie. Over veel onderwerpen bestaan afspraken die door de gemeenteraad zijn vastgelegd in beleid. Het SOR-atelier toetst de schetsen en ideeën aan de beleidsuitgangspunten en bekijkt hoe ze kunnen worden meegenomen in de SOR.

Traject
Deze participatieronde leidt tot een voorontwerp Structuurvisie Openbare Ruimte. Naar verwachting kan het voorontwerp in juni worden gepresenteerd. Rond deze tijd wordt ook gestart met het opstellen van een concept plan milieu effect rapportage (MER). Wanneer het college zich kan vinden in het voorontwerp, stelt het dit vast en wordt dit na de zomer van 2013 uitgewerkt naar een ontwerp structuurvisie met concept plan MER.

In 2014 kunnen de plannen dan ter inspraak aan alle Haarlemmers worden voorgelegd. Voor de zomer van 2012 werden de vertrekpunten voor de SOR vastgelegd in de hoofdlijnennotitie. In juni en juli van dat jaar vond ook de eerste participatieronde plaats, over vier thema’s in de SOR.

Bewoners, ondernemers en bezoekers van Haarlem worden onder andere met mupi’s op straat geïnformeerd over de participatie. Meer informatie: www.sorhaarlem.nl