terug

Strakke afspraken nodig voor verbetering waterkwaliteit

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, pleitte op de Waterschapsdag voor strakke gezamenlijke afspraken om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. De jaarlijkse netwerkdag van de waterschappen met hun politiek-bestuurlijke netwerk stond op maandag 26 maart in het teken van het thema waterkwaliteit.

Er is extra inzet nodig om de waterkwaliteit een boost te geven, want anders worden de waterkwaliteitsdoelen niet gehaald. Bijstellen van de doelen is vooralsnog geen optie.

Uitgangspunt bij de verbetering is de bronbenadering: wat er niet in het water komt, hoeft er ook niet uit. Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook te hoge concentraties nutriënten en een scala aan nieuwe stoffen worden in het water aangetroffen.

Hans Oosters: “Als waterschappen stellen we voor om snel met onze bestuurlijke partners en met partijen in de keten afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen. Ieder draagt vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid bij aan het behalen van gezamenlijk gestelde doelen.”

Oplossen en aanpakken maatschappelijke vraagstukken

De komende jaren hebben de waterschappen een belangrijke verantwoordelijkheid bij het leveren van een bijdrage aan het oplossen en aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de uitdagingen op het gebied van de energietransitie, hoogwaterbescherming en de inrichting van het land om rekening te houden met klimaatverandering.

Voor de aanpak daarvan is het nodig dat het Rijk z’n beloften nakomt in een bestuursakkoord Klimaatadaptatie en dit jaar met een stimuleringsregeling komt om de aanpak te versnellen, zo stelde Oosters.

Hans Oosters: “De waterschappen willen een overheid zijn die opvattingen heeft, keuzes maakt en verbindingen weet te leggen. De noodzaak en urgentie van ons waterwerk schept grote verplichtingen en uitdagingen, maar biedt vooral ongekende kansen en mogelijkheden”.

Voor meer informatie over de Waterschapsdag: www.uvw.nl/thema/communicatie/waterschapsdag


Bekijk ook deze items