terug

Teerhoudend asfalt: Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen, dient de stof thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van bestemming opgezadeld met de milieurisico’s. 

Elke gemeente heeft te maken met wegonderhoud, waarbij diverse afvalstoffen vrijkomen. Over het algemeen gaat het om materiaalstromen die door reguliere recyclingbedrijven van bouw- en sloopafval worden ingenomen om na bewerking weer terug te komen als opnieuw te gebruiken bouwgrondstoffen in de GWW- (Grond-, Weg- en Waterbouw) en de bouwsector. Van al het bouwen sloopafval wordt in Nederland meer dan 96 procent gerecycled en hiermee is Nederland een koploper. Voor teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) is dit niet anders, behalve dan dat betreffende gevaarlijke afvalstof in Nederland een specifieke route aflegt, waarbij het materiaal eerst middels een thermisch proces wordt vrijgemaakt van de teer, die rijk is aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen zijn kankerverwekkend en daarom aangemerkt als ‘zeer zorgwekkende stof’. 

Beleid 

Oud asfalt is prima te verwerken tot hernieuwde grondstof voor nieuw asfalt. Asfalt op basis van (steenkool-)teer, dat tot het verbod in 1991 naast (aardolie-) bitumen als bindmiddel in asfalt werd gebruikt, bevat echter een hoog gehalte aan PAK’s. Al sinds 1999 heeft de rijksoverheid beleid om teer uit de keten te halen en sinds 2001 moet vrijkomend teerhoudend asfalt thermisch ontdaan worden van de PAK’s conform de minimum standaard in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). 

In andere landen wordt teerhoudend asfalt nog gestort of mag het soms zelfs nog worden toegepast. Het Nederlandse beleid kan echter op toenemende belangstelling rekenen. Vlaanderen stimuleert sinds enkele jaren afvoer van teerhoudend asfalt naar Nederland voor thermische reiniging. Daartoe heeft het de koude toepassing in funderingen verboden. In Duitsland bestaat vooralsnog minder behoefte aan het terugwinnen van zand en granulaat, maar willen steeds meer overheden af van het storten van deze gevaarlijke stof. Ook zij laten het naar de Nederlandse thermische reinigers afvoeren. Wallonië en Frankrijk onderzoeken de mogelijkheden van de thermische reiniging van teerhoudend asfalt. 

Een gevaarlijke afvalstof circulair verwerkt

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is vastgelegd dat teerhoudend asfalt thermisch gereinigd moet worden. Hierbij worden de PAK’s en alle andere organische componenten in het asfalt volledig verbrand, waarna vervolgens alle andere oorspronkelijke grondstoffen uit het asfalt zoals zand en granulaat, resteren en als hoogwaardige bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en betonindustrie worden ingezet. Zo worden jaarlijks meer dan 2,5 miljoen ton herbruikbare milieuverantwoorde bouwgrondstoffen geproduceerd en zijn er minder primaire grondstoffen nodig. De thermische reinigingsinstallaties benutten daarnaast de bij de verbranding van het teer vrijkomende warmte voor het eigen bedrijfsproces en de productie van elektriciteit. Om de uitvoering van dit beleid te bevorderen, is het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt (LMO-TAG) ingesteld, een samenwerking van Nederlandse overheden en het bedrijfsleven. 

Aandachtspunten voor gemeenten 

Mede door de inspanningen van het LMOTAG nemen gemeenten ten aanzien van teerhoudend asfalt inmiddels bijna altijd thermische reiniging in bestekteksten op (zie ook figuur 1). Ook worden nu steeds meer bestekken conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 opgesteld, welke voorzien in uitvoering van het sinds 2001 geldende Nederlandse beleid dat verplicht om de stof af te voeren naar een thermische reiniger. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Niettemin wordt nog een aanzienlijk volume van het teerhoudend asfalt geëxporteerd naar landen waar hergebruik van dit gevaarlijke afval mogelijk is. Onderzoek van het LMO-TAG wijst uit dat het vermoedelijk ten minste om 200.000 ton per jaar gaat, wat circa 20 procent van het volume is dat jaarlijks in Nederland vrijkomt. Zo wordt soms met publiek geld geknoeid zonder dat de gemeente hier weet van heeft. Bovendien worden hiermee andere landen opgezadeld met een gevaarlijke afvalstof en verdwijnen waardevolle grondstoffen uit Nederland, die vanaf elders weer naar Nederland geïmporteerd moeten worden. 

Verklaring van thermische reiniging 

Daarom bepleit het LMO-TAG dat wegbeheerders van de aannemer een verklaring van thermische reiniging voor het afgevoerde teerhoudend asfalt eisen. Dit zogeheten certificaat van reiniging kan enkel bij een van de vier thermische reinigers verkregen worden op basis van de originele projectgebonden informatie. Hiermee verkrijgt de opdrachtgever de zekerheid dat de gevaarlijke stof daar daadwerkelijk is afgeleverd en vervolgens conform het door alle thermische reinigers ondertekende Convenant Thermische Reinigers TAG (2021-2024) gereinigd wordt. Om als gemeente duidelijkheid te geven over haar beleid inzake teerhoudend asfalt pleit het LMO-TAG ervoor de sinds 2008 bestaande Code Milieuverantwoord Wegbeheer (MVW) te ondertekenen. Ondertekenaars verklaren dat zij al het uit wegen vrijkomende teerhoudend asfalt aan een vergunde thermische verwerkingsinrichting afgeven en zich dus committeren aan toezicht op de uitvoering van het rijksbeleid. 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 5, 2021). Tekst: Max de Vries, LMO-TAG


Bekijk ook deze items