terug

Toenemende zorgen om kwaliteit en beschikbaarheid drinkwaterbronnen

Bij de drinkwatersector ontstaan er steeds meer zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en goed zoetwater. Dit concludeert Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, in het rapport ‘Drinkwaterstatistieken 2022, van bron tot tap’. De beschikbaarheid van zoetwater voor de productie van drinkwater wordt dus kleiner. Daarnaast is de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater voor drinkwater op veel plekken te vaak onvoldoende.

Knelpunten in hoeveelheid en kwaliteit

Voor de meeste Nederlanders lijkt drinkwater uit de kraan tegenwoordig vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door te snelle waterafvoer, droogte en verzilting. Maar ook de vraag naar water neemt toe door een groeiende economie en bevolking. Bovendien is het kabinet van plan er de komende tijd 100.000 nieuwe woningen per jaar bij te bouwen, die ook weer allemaal van drinkwater moeten worden voorzien. Hierdoor neemt de vraag nog verder toe. Daarbij is ook van belang dat de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Uit de drinkwaterstatistieken blijkt dat bijna een kwart van de waterwinningen voor de productie van drinkwater knelpunten heeft rondom de hoeveelheid water die kan worden benut. Oorzaken zijn beperkingen vanwege natuur, (dreigende) verdroging, zilt grondwater of bodemverontreiniging. Bij oppervlaktewaterwinningen speelt de sterk wisselende hoeveelheid water in rivieren een rol. Daarnaast worden meer (potentiële) probleemstoffen gevonden in ruim van de helft van de waterwinpunten. Om schoon drinkwater te kunnen blijven leveren, moet daarom steeds meer gezuiverd worden.

Anders kijken naar water

Peter van der Velden, voorzitter Vewin: ‘Water moet het uitgangspunt worden bij beslissingen in de ruimtelijke ordening, zowel boven als onder de grond. We moeten in Nederland radicaal anders naar water gaan kijken. We moeten water beter vasthouden en voldoende reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening aanwijzen. De bronnen hebben betere bescherming nodig want wat er niet in komt, hoeven de drinkwaterbedrijven er ook niet uit te halen.

Over het rapport

‘Drinkwaterstatistieken 2022, van bron tot tap’ is een up-to-date en uitgebreid statistisch overzicht van de Nederlandse drinkwatersector. Het rapport bevat naast gegevens van de drinkwaterbedrijven informatie uit externe onderzoeken, zoals over de kwaliteit van de drinkwaterbronnen, over de bodem, natuur en ondergrond en over de teruggelopen waterbeschikbaarheid in relatie tot klimaatverandering.

Bekijk de complete Drinkwaterstatistieken 2022 op de website van Vewin


Bekijk ook deze items