terug

Provincie Utrecht stelt meest kansrijke gebieden voor windenergie vast

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht hebben 27 gebieden in de provincie aangewezen die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Op deze manier hopen de provincie en gemeenten hun afgesproken doelsteling te behalen van 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzaam opgewekte energie in 2030. Deze gebieden zijn gekozen op basis van grondig en onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van windmolens en een zwaarwegend advies van het burgerforum. Daarnaast is gekeken naar de haalbaarheid van aansluiting op het elektriciteitsnet en de mogelijkheden voor lokaal eigendom. 

Door deze gebieden aan te wijzen, hoopt Provincie Utrecht gemeenten te helpen om invulling te geven aan hun bijdrage aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en). In 2022 is een tussenbalans opgesteld om te kijken of Utrecht op koers ligt om de doelstellingen voor 2030 te halen. Uit die tussenbalans en uit voortgangsrapportages van de RES’en bleek destijds dat er meer plannen nodig zijn om de doelen voor 2030 te halen.

Gemeenten aan zet om kansrijke gebieden te benutten

Alle onderzoeken worden samen met de meest kansrijke gebieden aangeboden aan Utrechtse gemeenten. Zij kunnen de informatie gebruiken om in de komende zes maanden zelf locaties te kiezen voor wind- en/of zonne-energie.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Gedeputeerde Huib van Essen benadrukt de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies om samen met andere belanghebbenden de doelen van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) te halen. “Bij het kiezen van de meest kansrijke gebieden is er maximaal rekening gehouden met de adviezen van het burgerforum. Deze zijn belangrijk om mee te nemen gezien de discussie over duurzame energie in de samenleving. Het wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk windmolens geplaatst worden in alle gebieden die nu beoordeeld zijn als ‘meest kansrijk voor windenergie’. We doen de oproep aan gemeenten om te kijken voor welke locaties zij wind- en/of zonne-energie daadwerkelijk mogelijk willen maken.”

Volgende evaluatie

Alle gemeenten kunnen de informatie die ze ontvangen, gebruiken om zelf te bepalen in welke gebieden ze duurzame energie willen opwekken. Over zes maanden gaat de provincie samen met alle gemeenten kijken of de regio’s op koers liggen om de RES-doelstellingen te halen vóór 2030. Mocht dat niet het geval zijn, dan bereidt de provincie voor het aanvullende deel zelf projectbesluiten voor windenergie voor binnen één of meer van de meest kansrijke gebieden. Als dit nodig blijkt te zijn, dan wil de provincie hierbij nauw samenwerken met de betreffende gemeente(n). Zodra de keuze voor een specifieke windlocatie is genomen, worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij het vervolg.

Digitale raadpleging en burgerforum 

In oktober 2023 heeft de provincie een digitale raadpleging gehouden over windenergie. Die is ingevuld door bijna 7.000 deelnemers: inwoners van de provincie Utrecht en inwoners van gemeenten die grenzen aan de provincie. Daarnaast organiseerde het provinciebestuur een burgerforum. De deelnemers hieraan zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau geloot uit de inwoners die zich via de digitale raadpleging hadden opgegeven. Om een goede afspiegeling van de bevolking te krijgen heeft het onderzoeksbureau daarbij een selectie gemaakt op basis van leeftijd, opleidingsniveau en geslacht.

In totaal hebben ruim 70 inwoners vier dagdelen lang gesproken over de resultaten van de digitale raadpleging en gezamenlijk een advies opgesteld. Zo geven ze bijvoorbeeld aan dat er gekozen moet worden voor locaties die zorgen voor zo weinig mogelijk extra overlast voor mensen, en waar de natuur en dieren er het minst last van hebben. Ook vonden de deelnemers dat het beter is om meerdere windmolens bij elkaar te zetten en te kiezen voor plekken waar de bevolking het meeste zeggenschap en voordeel kan hebben van de financiële opbrengst.


Bekijk ook deze items