terug

WhatsApp BuurtPreventie

WhatsApp-groepen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse veiligheidslandschap. Er zijn ruim 9.300 aangesloten groepen met naar schatting 500.000 individuen. Toch, of juist daarom, was de overkoepelende organisatie toe aan bestuurlijke verfrissing. Het nieuwe bestuur zoekt nadrukkelijker samenwerking met relevante partijen, waaronder gemeenten. 

Nederland een stukje veiliger maken is de doelstelling van het nieuwe bestuur van de Stichting WhatsApp BuurtPreventie (WABP). Dit bestuur heeft op 7 januari 2020 het stokje overgenomen van de oprichters. Bij deze overdracht werd het bestuur uitgebreid van twee naar vier personen. Een van de eerste belangrijke beslissingen die het nieuwe bestuur heeft genomen, is dat het aanmelden van groepen gratis zal blijven. 

Direct na de overdracht is begonnen contact te leggen met partners in het veld. Ook werd de website opgefrist en stond binnen drie maanden de overzichtskaart weer online. Deze kaart wordt door veel gemeenten gebruikt om te kijken of een groep zich heeft aangemeld bij WABP. De volgende stap was het aanmelden van bewoners bij groepen eenvoudiger en soepeler te laten verlopen. Hiervoor was het nodig om de groepen om te laten schakelen naar zoeken op basis van postcode. Omdat het een te grote opgave is alle groepen op korte termijn allemaal te laten omschakelen, is er gekozen voor een hybride oplossing waarbij groepen in hun eigen tempo de postcodes aan kunnen melden. 

Duidelijke missie en visie 

De vernieuwde stichting heeft een duidelijke missie en visie (zie kadertekst). Deze staan samen met de kernwaarden voor iedereen zichtbaar op de website. Door een advocaat is een memorandum tegen strijdig belang opgesteld. Dit memorandum wordt door alle bestuursleden onderschreven en dient ter voorkoming van belangenverstrengeling. 

Voor het WABP is een goede relatie met de politie belangrijk. Voor de groepen is deze relatie nog veel belangrijker. Met twee oud-agenten in het bestuur waren de banden snel aangehaald. Gesprekken met diverse medewerkers van verschillende afdelingen geven aan dat de politie vertrouwen heeft in goed opgeleide WABPgroepen en wat deze voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk kunnen betekenen. 

We richten ons uitsluitend op zaken die plaatsvinden voor de voordeur. Tijdens de eerste coronagolf heeft het bestuur een eenmalige oproep gedaan om buurtgenoten achter de voordeur te helpen. Hierop kwamen veel positieve reacties en nog meer aanbiedingen voor hulp; echter geen hulpvragen. Via een van de beheerders kwam het bestuur in contact met de Coöperatie WeHelpen. Zij hebben een sociale app, Whapp genaamd. Deze richt zich specifiek op problemen die zich achter de voordeur kunnen voordoen. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om een samenwerking met deze coöperatie aan te gaan en ‘Whapp’ te promoten. 

Meerwaarde voor politie en gemeente 

Bijna iedere gemeente heeft te maken met een tekort aan politiepersoneel. Groepen, en met name de beheerders, kunnen dus een meerwaarde zijn voor de politie en gemeente. Vandaar dat het huidige be stuur ervoor heeft gekozen om groepen te vragen of ze zijn aangemeld bij gemeente en/of politie. In het stappenplan ‘hoe begin je een nieuwe groep’ op onze website wordt geadviseerd om de groepen aan te melden bij beide instanties. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Het bestuur wil het niveau van huidige en toekomstige groepen naar een hoger peil brengen. Hiervoor wordt binnenkort de e-learning ‘normafwijkend gedrag’ gelanceerd. In voor iedereen begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe criminaliteit te voorkomen. Beheerders van groepen die deze training hebben gevolgd, zijn op deze manier een betere sparringpartner voor wijkagenten. De e-learning herkennen en melden van ondermijnend gedrag is in ontwikkeling. 

Om te toetsen of WABP op de juiste weg is, wordt een tweetal panels in het leven geroepen. Een panel dat bestaat uit een groep beheerders en een panel dat bestaat uit een aantal medewerkers van gemeenten die direct of indirect te maken hebben met WABP-groepen. Aan deze panels legt het bestuur de huidige werkwijze, ideeën over de toekomst en opleidingen voor. 

Tenslotte: Nederland veiliger 

De stichting blijft er samen met haar maatschappelijk partners naar streven om Nederland veiliger te maken. Hierbij proberen we de focus te verschuiven van de alarmfunctie die de groepen in eerste instantie hebben, naar een meer proactieve rol waarbij criminaliteit voorkomen kan worden. Dit komt het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel van alle betrokkenen ten goede. 

Missie en visie WABP

Missie

WABP staat voor WhatsApp BuurtPreventie en is een landelijk opererende stichting gericht op het veiligheids- en leefbaarheidgevoel van mensen door mensen die: 

  • Burgerveiligheidsinitiatieven professioneel willen promoten 
  • Vrijwilligers maximaal willen faciliteren om hun buurt veilig en leefbaar te houden 
  • Gemeenten en overheidsinstanties van advies en informatie willen voorzien 
  • Een landelijk platform willen bieden voor een veilig Nederland 

Visie 

  • Wij blijven in Nederland ‘hét’ landelijke centrum voor burgerveiligheidsinitiatieven 
  • Wij streven naar een optimale ‘online- omgeving’ en naar praktische middelen voor burgers die zich vrijwillig inzetten om hun buurt veiliger en leefbaarder te maken 
  • Wij willen maximaal ondersteunen in het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en leefbaarheid 
  • Wij bieden professionele opleidingen en trainingen aan 
  • Wij zoeken continu naar samenwerkingspartners om gezamenlijk de veiligheid in gemeenten als geheel veilig en leefbaar te houden 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 10, 2020). Tekst: Mike Thies, Stichting WABP

Foto bovenaan: Donald Trung Quoc Don, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items