terug

De staat van de biodiversiteit en hoe we het tij kunnen keren

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in ons land. Momenteel is er nog maar 15% over van de inheemse planten- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Daarbij is Nederland een bijzonder geval. In vergelijking tot Europa en de rest van de wereld heeft Nederland aanzienlijk minder biodiversiteit over. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 40%. Gelukkig neemt de snelheid van het verlies af, maar we zullen fors in moeten zetten op het stimuleren van de biodiversiteit.

Tekst: Nico Wissing (oprichter NL Greenlabel)

Veel soorten met uitsterven bedreigd

Het verlies aan biodiversiteit in Nederland is grotendeels veroorzaakt door landbouw en verstedelijking, zowel door areaalverlies als door milieudruk en versnippering van gebieden. Om het beeldend te maken: In Nederland wordt één derde van de diersoorten met uitsterven bedreigd. Bijvoorbeeld de grutto. In 1960 waren er nog ruim 120.000 grutto’s, waar er nu nog minder dan 40.000 van over zijn. En ook het aantal bijensoorten loopt af. Zeker 181 van de 359 soorten worden met uitsterven bedreigd. Als we niet snel actie ondernemen, kunnen er tot wel 1 miljoen soorten dieren uitsterven. Dit enorme verlies aan biodiversiteit brengt hoge kosten mee voor onze samenleving en economie.

Veel grondstoffen en economische sectoren zijn direct of indirect afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten. Op de lange termijn kan de wereldwijde schade door verlies aan biodiversiteit naar schatting oplopen tot € 1,7 biljoen – € 3,9 biljoen per jaar. Financiële instellingen hebben daarom invloed op de biodiversiteit. Vooral via hun investeringen, verzekeringen en leningen aan bedrijven en huishoudens. Financiële instellingen lopen risico’s via hun investeringen in bedrijven met een hoge blootstelling aan biodiversiteit in hun toeleveringsketen. Zo kunnen falende ecosystemen bijvoorbeeld leiden tot kredietrisico bij banken. Dit gebeurt wanneer natuurlijke bronnen ontoegankelijk worden en de productieprocessen die hiervan afhankelijk zijn, worden verstoord. 

Draai het om

Het goede nieuws is dat we deze ontwikkeling ook kunnen omdraaien. Het investeren in natuur levert op de lange termijn juist een blijvende meerwaarde. Wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen.

‘What’s in it for nature?’ is een eenvoudig en hanteerbaar principe, dat bijvoorbeeld vorm krijgt in integrale gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, houtbouw en natuurinclusief bouwen. Door hoogwaardige natuur voorop te stellen, ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid. Dit hoeft geen extra kosten met zich mee te brengen; het is mogelijk om kostenneutraal de functiescheiding in de ruimtelijke ordening te overwinnen waardoor een gebouw bijvoorbeeld tevens als faunavoorziening fungeert. Meervoudige waardecreatie dus, waarbij economische groei gepaard gaat met natuurinclusiviteit en zodoende toekomstbestendig is.

Het kan wel

Als NL Greenlabel zien wij van dichtbij dat natuurversterking werkt. Neem bijvoorbeeld de resultaten van de Green Deal 1000 ha nieuwe stedelijke natuur, het puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen in Den Haag en de groeiende coalitie die zich schaart achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We zien spectaculaire sprongen in de insectenstand als ecologen tijdig worden betrokken, bijvoorbeeld door natuurvriendelijk maaibeheer rondom hoogspanningsstations van TenneT (toename insecten met 72%) of het aanleggen van een bijenlandschap in het kader van Groene Cirkels, waardoor na 3 jaar al 91 in plaats 68 bijensoorten zijn geteld. De combinatie van natuurherstel en PV-panelen versterkt niet alleen de biodiversiteit in solarpark De Kwekerij (Hengelo, Gld.), maar tevens de sociale cohesie, de energietransitie en de bodemkwaliteit. Het kan dus wel, maar dan moet er wel wat veranderen.

Wees voorbereid

Zolang de natuur ondergeschikt blijft aan onze welvaart, zal er niets veranderen. Dan laten we onze kinderen achter in een wereld met een uitgeput landschap dat niet is voorbereid op een stijgende zeespiegel, extreme hittegolven, plagen, stormen, overstromingen en andere ellende. De natuur wint uiteindelijk, goedschiks of kwaadschiks.

Integreren we het welzijn van de natuur en onze behoeftes, dan duiken allemaal prachtige kruisbestuivingen op die ons niet alleen beter voorbereiden op een grimmiger klimaat, maar daarnaast het welbevinden, de volksgezondheid, innovatiekracht en biodiversiteit stimuleren. Hoe het eruit zal zien, weten we niet precies, maar dat het spectaculair zal zijn, daar zijn we van overtuigd.

Kijk voor meer informatie op www.nlgreenlabel.nl


Bekijk ook deze items