terug

Lelylijn stap dichterbij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben vanuit het Deltaplan Noordelijk Nederland afspraken gemaakt over het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn. Deze nieuwe treinverbinding verbindt Lelystad en de steden Groningen en Leeuwarden waarmee de reistijd tussen de Randstad en Noord Nederland verkort wordt.

Er wordt een gezamenlijke werkorganisatie opgericht die het onderzoek gaat coördineren. Het bestuurlijk overleg Deltaplan zal deze werkorganisatie aansturen. Ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden zullen bij het onderzoek worden betrokken.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het ontzettend mooi dat we nu concreet aan de slag gaan met de plannen voor de Lelylijn. Zoals bij elk bouwproject, is de fase waarin het plan vorm krijgt en wensen onderzocht worden net zo belangrijk als de bouw zelf. We pakken dat samen met de regio voortvarend aan en willen ook graag de inwoners van de Noordelijke provincies betrekken bij dit proces.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Voorzitter van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland, Nelleke Vedelaar: “We kijken er naar uit om concreet samen te werken met het Rijk aan de Lely- en Nedersaksenlijn. Ook hebben we mooie afspraken gemaakt om versneld woningbouw te realiseren in steden langs het bestaande spoor. Hiervoor is natuurlijk wel een investering nodig om dit spoor sneller en minder kwetsbaar te maken.”

Start MIRT-onderzoek

In het coalitieakkoord is 3 miljard euro gereserveerd voor de aanleg van de Lelylijn. De aanleg van grote infrastructurele projecten verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-werkwijze houdt in dat er eerst onderzoek wordt gedaan en een voorkeursvariant in kaart wordt gebracht. Als er zicht is op voldoende financiering, wordt er in deze kabinetsperiode nog een MIRT-verkenning gestart. Hierna volgen dan de planuitwerking en realisatie volgen.

In het MIRT-onderzoek dat nu wordt gestart wordt gekeken hoe economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, maar ook naar de samenhang met de Nedersaksenlijn, verbeteringen van delen van het bestaande spoor en de spoorverbinding met Noord-Duitsland. Onder meer relevante varianten, kosten, draagvlak en mogelijke dekking worden in kaart gebracht.

Internationale verbinding

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn kan bijdragen aan een betere internationale treinverbinding met het noorden van Duitsland. Begin juni heeft Nederland bij de Europese Commissie daarom de wens geuit dat de Lelylijn wordt opgenomen in het TEN-T netwerk (het Trans-Europese Transportnetwerk).

Participatie

Het “Deltaplan voor Noordelijk Nederland” is bovenal bedoeld om de brede welvaart van de inwoners van de noordelijke provincies te bevorderen. Daarom is het belangrijk om ook inzichten uit de samenleving op te halen, de belangen te kennen en maatschappelijke betrokkenheid te creëren die de plannen en besluiten kunnen verbeteren. Daarom zal er een participatieplan worden opgesteld en zullen bewoners benaderd worden om mee te denken.


Bekijk ook deze items