terug

Lokale duurzame energieopwekking goed voor economie en welvaart

Windenergie levert financieel rendement op, maar scoort negatief op geluidbelasting en zichthinder.
Windenergie levert financieel rendement op, maar scoort negatief op geluidbelasting en zichthinder.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is door adviesbureau Arcadis een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een combinatie van lokaal opgewekte wind- en zonne-energie financieel rendabel is, Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele bronnen en dat het werkgelegenheid stimuleert.

Windenergie of zonne-energie?
Centrale vraag in het onderzoek was: ‘Wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekken?’. Uit de analyse is gebleken dat windenergie financieel rendement oplevert, maar negatief scoort op geluidbelasting, zichthinder en natuur. Met zonnepanelen is deze overlast er niet of minder, zodat dit alternatief maatschappelijk beter aanvaardbaar is. Bovendien levert dit 45.000 arbeidsjaren aan werkgelegenheid op, aanmerkelijk meer dan bij windenergie. Financieel is zonne-energie alleen echter niet rendabel. Bij een combinatie van (minimaal) 50% windenergie en (maximaal) 50% zonne-energie zijn de maatschappelijk baten wel gelijk aan of zelfs hoger dan de kosten.

Financiële maatregelen
Verschillende financiële maatregelen kunnen ervoor zorgen dat decentraal opgewekte groene stroom concurrerend(er) wordt ten opzichte van grijze stroom, zodat het mogelijk wordt om al in 2020 50% van de huishoudens te voorzien van lokale groene stroom. Een verhoging van de energiebelasting op grijze stroom met 4 cent zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle decentrale opwekkingsalternatieven even duur of zelfs goedkoper zijn dan grijze stroom. Het is wel de vraag of deze fiscale maatregel op de langere termijn houdbaar is als het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie sterk toeneemt.

Achtergrond en aanleiding MKBA
Steeds meer consumenten zien mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken. Het vermogen hiervan is nog zeer bescheiden, maar het aantal initiatieven in Nederland stijgt snel. De roep naar de politiek is dan ook sterk om belemmeringen voor deze ontwikkeling weg te nemen; met name de energiebelasting is een hobbel om ‘eigen duurzame energie’ te realiseren.

De resultaten van het onderzoek zijn nuttig bij beleidsafwegingen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Lees de complete resultaten in een eindrapportage van de VNG. Onlangs pleitte de CDA nog voor meer aandacht en onderzoek naar de mogelijkheden om duurzame energie op lokaal niveau te stimuleren.


Bekijk ook deze items