terug

Nieuw onderzoek: inbreiding steden levert meer op dan uitbreiden

Uit onderzoek blijkt dat het inbreiden van steden meer oplevert dan het traditionele uitbreiden. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van I&W, door KAW, Ecorys en Goudappel. Het thema van het onderzoek was ‘duurzame verstedelijking’ en richtte zich op het combineren van wijkvernieuwing met principes van duurzame mobiliteit. Op deze manier kan er namelijk tegelijkertijd gewerkt worden aan maatschappelijke opgaven als de bereikbaarheid van wonen, inrichten van openbaar groen en gezondheid.

Verdichtingslocaties

Centraal in dit onderzoek stonden zes geselecteerde cases, drie in Rotterdam en drie in Zwolle. De onderzoekers kozen voor deze steden omdat ze zo verschillend zijn in opbouw. Zwolle is een stad die vanuit een compact historisch centrum is gegroeid. Rotterdam is daarentegen stap voor stap in enkele decennia gerealiseerd. Door deze verschillen zijn de voorbeelden uit het onderzoek voor veel gemeenten herkenbaar.

De 6 cases

Mobiliteitsmilieus

Goudappel onderzocht hoe de 6 buurten omgaan met mobiliteit en kwam daarbij uit op drie verschillende mobiliteitsmilieus: ‘centrumlocaties’, die goed bereikbaar zijn met het OV en een laag autobezit kennen, ‘gemengde steden’ die meer autobezit tonen, maar nog steeds goed bereikbaar zijn met het OV of de fiets, en ‘lagere dichtheden’ of buitenwijken, waar het meer nodig is om een auto te hebben voor vervoer.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Door deze indeling was het simpel om de verdichtingskansen te koppelen aan kansen voor mobiliteitsinvesteringen en verandering. Zo kunnen beleidsmedewerkers volgens de onderzoekers in een centrumlocatie het beste inzetten op een lage parkeernorm, deelmobiliteit en fietsen. In de buitenwijken kan er juist meer gemikt wordt op het leefbaar houden van de buurt door het autogebruik anders te faciliteren.

Wijkvernieuwing en duurzamer bewegen

In de zes cases hebben de onderzoekers de daar realistische verdichting en principes van duurzame mobiliteit toegepast. Daarvoor keken ze naar het gedrag en de wensen van de bewoners. Op plekken waar mensen verleid kunnen worden om over te gaan te voet, met de fiets, of het OV te gaan, is er gekozen om te verdichten. Ook is er rekening gehouden met vraagbeïnvloeding, die de onderzoekers koppelden aan investeringen in duurzame mobiliteit. Voorbeelden daarvan zijn fietsbruggen of parkeerhubs.

Dubbele winst

Door deze case study heeft Ecorys investeringen voor drie domeinen in beeld gebracht: ‘ruimtelijk’, ‘mobiliteit’, en ‘duurzaamheid’. Die investeringen zijn opgeteld met extra opbrengsten als toegenomen werkgelegenheid, vermeden CO2-uitstoot en verbeterde gezondheid, die voor het onderzoek in geld zijn vertaald. De kosten zijn vergeleken met het kostenplaatje voor de traditionele uitbreiding, waarna bleek dat inbreiding een verstandigere investering is.

De bijkomende voordelen zijn daar nog niet bij meegerekend: verbetering van sociale veiligheid en verkeersveiligheid en het optimaal gebruik maken van middelen die toch al nodig zijn.

Lees het volledige onderzoeksrapport hier.


Bekijk ook deze items