terug

Natuurmonumenten: “Investeer ons nu ook uit de droogtecrisis”

Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Nederland te kampen met extreme droogte en er is nu zelfs sprake van een officieel watertekort. Consumenten, boeren en bedrijven wordt gevraagd spaarzaam om te gaan met water. Deze maatregelen helpen op de korte termijn, maar lossen de structurele droogte met alle schade voor natuur en mensen niet op. Daarom roept Natuurmonumenten op om de middelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (Plattelandsfonds) te investeren in maatregelen om toekomstige watertekorten te voorkomen.

Nederland is een waterland en eeuwenlang hebben we een strijd gevoerd tegen het water. De omstandigheden van deze strijd zijn de laatste jaren echter in rap temp veranderd. Door klimaatverandering valt er in een jaar meer regen dan vroeger, maar concentreert deze neerslag zich in de herfst en de winter. Omdat we ons land ingericht hebben om water zo snel mogelijk af te voeren hebben we daarom in het voorjaar en zomer grote tekorten. Terwijl dit juist de periode is dat boeren en consumenten het meeste water nodig hebben.

Natuurlijk evenwicht in gevaar

Deze watertekorten hebben een grote impact op de Nederlandse natuur. Waar grondwaterstanden gedaald zijn, staat de natuur zo onder druk dat een droge zomer extra hard aankomt. Het natuurlijk evenwicht komt meer en meer in gevaar, waardoor we vee planten en dieren dreigen te verliezen. Ook buiten de natuurparken zijn de gevolgen van de droogte merkbaar, onder meer in de vorm van hittestress, bodemverzakking, verdroogde gewassen. Door de droogte stijgt bovendien de watervraag bij consumenten, boeren en bedrijven, wat de druk op de waterbeheerders nog verder vergroot.

Watercampagne van Natuurmonumenten vraagt om voldoende én schoon water

Natuurmonumenten heeft daarom een campagne gelanceerd voor voldoende én schoon water. Hierbij roept ze niet alleen consumenten op om spaarzaam om te gaan met water, maar vraagt ze ook om een structurele oplossing voor de droogte.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Reeds 64.000 mensen tekenden de petitie voor betere waterkwaliteit. Uiteraard vraagt het ook inzet van onze buurlanden om water beter vast te houden zodat de aanvoer vanuit de rivieren minder snel afneemt en in tijden van overlast er minder snel overstromingen ontstaan.

Plattelandsfonds voor maatregelen die ook water en klimaatprobleem oplossen

Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten: “Als we in 2027 niet hebben gezorgd voor voldoende én schoon water voor de natuur dreigen Europese boetes en een watercrisis. Het kabinet heeft nu ruim 24 miljard beschikbaar gemaakt in een fonds voor een transitie in het landelijk gebied. Dit geld is er echter niet alleen om stikstof te reduceren, maar ook om de waterproblematiek en het klimaatprobleem aan te pakken. Natuurmonumenten wil daarom dat het fonds zoveel mogelijk ingezet gaat worden voor maatregelen die bewezen effectief zijn om tegelijkertijd de stikstof-, water- en klimaatcrisis op te lossen.’’

Foto: Pixabay

Klimaatbuffers en overgangsgebieden

Volgens Natuurmonumenten kan de natuur zelf ook een onderdeel zijn van de oplossing van het watertekort. Hiervoor wijst ze op verschillende praktijkvoorbeelden. Zo ligt er ten zuiden van de stad Groningen een grote natuurlijke klimaatbuffer in het natuurgebied de Onlanden. Deze klimaatbuffer houdt water vast in tijden van extreme regen, zodat het beschikbaar blijft in tijden van droogte. Zo houdt de stad Groningen droge voeten en is er water in tijden van droogte. Het creëren van meer van deze klimaatbuffers helpt daarom tegen wateroverlast en droogte. Tot slot is het volgens Natuurmonumenten belangrijk om in de overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden water beter vast te houden. Door boeren te belonen voor het vasthouden van water wordt de natuurlijke sponswerking van een gebied versterkt en houden de natuur en de boer voldoende water over in tijden van droogte.


Bekijk ook deze items