terug

Geen Nationale Energieverkenning in 2018

Jaarlijks brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Nationale Energieverkenning uit. Een rapport waarin wordt stilgestaan bij de vraag of de overheid op koers ligt om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Dit jaar brengt het PBL geen Nationale Energieverkenning uit.

Momenteel vinden gesprekken plaats tussen de regering, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om te komen tot afspraken die moeten leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Dit klimaatakkoord wordt deze zomer verwacht. Met het oog op dit verwachte akkoord heeft de PBL besloten dit jaar geen verkenning uit te brengen. Enerzijds omdat de verkenning gebaseerd zou zijn op bij het moment van verschijnen verouderde afspraken. Anderzijds omdat het leveren van analyses ten behoeve van het klimaatakkoord veel onderzoekscapaciteit vergt.

Om te voldoen aan de behoefte van informatie komt er een reeks kleinere publicaties. De volgende onderwerpen zullen hierin aan de orde komen: een doorrekening van het Energieakkoord waarin een analyse is opgenomen van de broeikasemissies in 2020 (ten behoeve van de Urgenda-zaak), een overzicht van energieverbruik van huishoudens naar inkomensniveau, het klimaatbeleid van buurlanden. Er zal geen raming komen voor luchtverontreinigende stoffen. De eerstvolgende Nationale Energieverkenning zal in de loop van 2019 worden uitgebracht.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl


Bekijk ook deze items