terug

KBF: ‘Gemeenten missen grondwaterkansen’

Bij steeds meer gemeenten leidt het grondwater tot problemen als wateroverlast en verzakkingen. Reden voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) om de Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer samen te stellen. Hierbij is Actief Grondwaterpeilbeheer een methode om schommelingen in het grondwater te beperken. Volgens deskundigen die de Toolbox hierlpen ontwikkelen, laten gemeente kansen liggen als ze deze methode niet volwaardig meewegen.

Het Kenniscentrum ontwikkelde de Toobox met steun van de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek van de RVO. Het doel van deze box is om gemeenten en anderen te ondersteunen bij het meewegen van Actief Grondwaterpeilbeheer bij beslissingen over rioolvernieuwing én bij de implementatie ervan. De Toolbox bevat een overzicht van technische eisen, juridische aspecten, benodigde lokale kennis en discussiepunten. VDaarnaast rijkt ze gemeenten instrumenten aan die helpen bij de communicatie met bewoners.

Steeds meer problemen

Grondwater leidt in steeds meer gemeenten tot problemen. Te hoog grondwater zorgt voor wateroverlast en verzakking van infrastructuur; te laag grondwater zorgt voor schade aan groen, bodemdaling en problemen met houten funderingen. Gemeenten kennen een zorgplicht om binnen redelijke kosten te doen wat mogelijk is om voor een optimale grondwaterstand te zorgen. Dat is niet makkelijk. Grondwater laat zich niet overal goed beïnvloeden en de belangen zijn vaak tegengesteld.

Kansen

Toch laten gemeenten nog kansen liggen, denkt grondwaterdeskundige Maarten Kuiper van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Met Actief Grondwaterpeilbeheer is er een techniek voorhanden die zich meermaals bewezen heeft. Volgens Kuiper doen gemeenten er verstandig aan om bij grootschalige rioolvernieuwing, nieuwbouw en vergroeningsprojecten Actief Grondwaterpeilbeheer te overwegen als een van de opties.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


René Huisman van het Ingenieursbureau Drechtsteden ondersteunt deze gedachte. In de wijk Land van Valk functioneert Actief Grondwaterpeilbeheer nu al meer dan 20 jaar. Ondanks de belangentegenstellingen heeft het systeem de grondwaterproblemen daar merkbaar verminderd. Wel is het vaak lastig om de verwachtingen van burgers over wat het systeem wel en niet kan en wie waarvoor verantwoordelijk is goed te managen. Dat maakt gemeenten soms huiverig. Rene Huisman merkt dat ook in zijn werkpraktijk. In de visie van Maarten Kuiper is dat precies waar kansen worden gemist. De Toolbox maakt inzichtelijk hoe de verhoudingen juridisch liggen en hoe je goed over verantwoordelijkheden kunt communiceren.

Nationaal congres

De Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer is vrij beschikbaar op de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Op het Nationaal Congres Bodemdaling op 16 november in Amsterdam wordt een deelsessie geweid aan de Toolbox.


Bekijk ook deze items